Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Algemene Voorwaarden
Van: IJmuidense Rondvaart Maatschappij B.V. Trawlerkade 94, 1976 CC IJmuiden
( KvK nr. 34096933)

Artikel 1 Definities
1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt,
tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
IJmuidense Rondvaart Maatschappij: de gebruiker van deze algemene voorwaarden.
Client: de wederpartij van de IJmuidense Rondvaart Maatschappij

Artikel 2 Algemeen
1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding ,offerte en overeenkomst tussen de
IJmuidense Rondvaart Maatschappij en een client waarop de IJmuidense Rondvaart Maatschappij
deze voorwaarden op van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door
partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slecht geldig indien deze
uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van client wordt
uitdrukkelijk van de hand gewezen.
4. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of
vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van
toepassing.
De IJmuidense Rondvaart Maatschappij en client zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe
bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien
en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden
genomen.

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes
1. Alle aanbiedingen van de IJmuidense Rondvaart Maatschappij zijn vrijblijvend, tenzij
In het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.
2. De door de IJmuidense Rondvaart Maatschappij gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig
gedurende 14 dagen, tenzij anders aangegeven. De IJmuidense Rondvaart Maatschappij
is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk
binnen 14 dagen wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven.
3. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatische voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst
1. Als ontbindende voorwaarde voor alle rondvaarten gelden weersomstandigheden
( harde storm en/of ijsgang en/of hoogwater) waardoor de rondvaart wordt belemmerd c.q. onmogelijk
wordt. Of van dergelijke weersomstandigheden sprake is, komt in eerste instantie ter beoordeling van
de kapitein in functie.
2. De IJmuidense Rondvaart Maatschappij is gerechtigd om passagiers die zich
misdragen of in kennelijke staat zijn van boord te verwijderen.
3. Client kan voor de uitvoering van een programma geen aanspraak maken op een bepaald type boot dan
wel een specifieke boot.
4. Client dient alle aanwijzingen van de IJmuidense Rondvaart Maatschappij of zijn medewerkers stipt en
zonder uitstel op te volgen. De toegang tot vaartuigen, steiger en kassahuis kan zonder opgaaf van
redenen worden geweigerd indien dit door de IJmuidense Rondvaart Maatschappij
noodzakelijk wordt geacht, bijvoorbeeld in verband met capaciteit, veiligheid, openbare orde.
Het dreigende ontstaan van schade of hinder.

Artikel 5 Vertraging
1. Indien client niet op het afgesproken tijdstip aanwezig is, worden de extra gemaakte
Kosten door de IJmuidense Rondvaart Maatschappij aan client doorberekend.
2. Bij overschrijding van de afvaarttijd komt het eerste kwartier voor rekening van de
IJmuidense Rondvaart Maatschappij. Voor ieder verder kwartier of deel daarvan betaalt client
Extra vaartijd en extra kosten voor bedienend, gidsend, en ander medeopvarend personeel.
3. Grote door client veroorzaakte vertragingen kunnen de annulering van ( onderdelen
Van) het programma tot gevolg hebben, zonder enig recht op restitutie voor client.

Artikel 6 Betaling
1.De client betaalt bij het ondertekenen van de overeenkomst 75 % van de totaalprijs aan, met een
minimum van € 100,-. De resterende vaarprijs zal voorafgaande aan de rondvaart contant of per
banktransfer of per elektronische betaling aan de kassa van de IJmuidense Rondvaart Maatschappij
betaald worden.
2.Indien de aanbetaling niet tijdig geschiedt, heeft de IJmuidense Rondvaart Maatschappij het recht de
overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en ingebrekestelling te ontbinden, zonder dat client
uit dien hoofde tot enige schadevergoeding gerechtigd is. Een en ander met voorbehoud van alle
rechten van de IJmuidense Rondvaart Maatschappij.
3.Eventueel te maken incassokosten komen volledig voor rekening van client.

Artikel 7 Catering
1. Catering aan boord wordt uitsluitend verzorgd door de IJmuidense Rondvaart Maatschappij zelf, tenzij
expliciet anders is overeengekomen tussen de IJmuidense Rondvaart Maatschappij en client.
2. Client is verplicht om cateringkosten, voor zover die niet in de offerte zijn opgenomen, binnen 14
dagen na factuurdatum te betalen aan de IJmuidense Rondvaart Maatschappij.
3. Indien client niet binnen 14 dagen aan zijn betalingsverplichting voldoet, is client zonder
ingebrekestelling in verzuim en zal hetgeen client aan de IJmuidense Rondvaart Maatschappij is
verschuldigd, worden vermeerderd met de wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten.
Deze buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15 % van het factuurbedrag, met een
minimum van € 115,-

Artikel 8 Annulering door client
1.Bij annulering na de definitieve bevestiging is client te allen tijde verplicht € 25,- administratiekosten te
betalen.
2. Bij annulering van 6 weken voor rondvaartdatum is client verplicht 10% van de totaalprijs te betalen.
3. Bij annulering van 6 tot 2 weken voor de rondvaartdatum is client verplicht 25% te betalen.
4. Bij annulering van 2 tot 1 weken voor de rondvaartdatum is client verplicht 50% te betalen.
5. Bij annulering van 7 tot 2 dagen voor de rondvaartdatum is client verplicht 75% te betalen
6. Bij annulering binnen 48 uur voorafgaande aan de rondvaartdatum is client verplicht 100% te betalen.
7. Annulering kan uitsluitend schriftelijk gebeuren.

Artikel 9 Deelannulering
1.Vermindering van het aantal passagiers of anderszins wijziging van de inhoud van de
vaarovereenkomst dient schriftelijk te geschieden.
2. Een vermindering van het aantal passagiers met een maximale marge van 10% van het oorspronkelijk
Aantal passagiers kan tot 48 uur voorafgaand aan de rondvaart kosteloos worden aangebracht.
Na verloop van voornoemde tijd geldt de laatst bekende groepsgrootte.
3. Bij vermindering van het aantal deelnemers groter dan 10% zijn de annuleringsbepalingen van artikel 8
van deze voorwaarden van toepassing.
4. Voor extra passagiers die niet 48 uur voorafgaand aan de rondvaart zijn aangemeld zal een prijs naar
redelijkheid extra in rekening worden gebracht. De kapitein in functie beslist over het eventueel
toelaten van extra passagiers indien het aantal passagiers dat op de offerte is aangegeven, wordt
overschreden.

Artikel 10 Aansprakelijkheid IJmuidense Rondvaart Maatschappij
1. De IJmuidense Rondvaart Maatschappij is nimmer aansprakelijk voor schade aan en/of verlies van
eigendommen van client. Client neemt al zijn of haar eigendommen geheel op eigen risico mee aan
boord.
2. De IJmuidense Rondvaart Maatschappij is nimmer aansprakelijk veroorzaakt door dood of letsel van
client, behoudens ontstaan door opzet of grove schuld van de IJmuidense Rondvaart Maatschappij.
3. De IJmuidense Rondvaart Maatschappij is nimmer aansprakelijk voor schade aan personen of zaken
van client ontstaan bij het betreden van de afvaartsteiger of de rondvaartboot.
Client betreedt de afvaartsteiger van de rondvaartboot geheel op eigen risico.
4. De IJmuidense Rondvaart Maatschappij is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door
vertraging bij afvaart of tijdens de rondvaart.
5. De IJmuidense Rondvaart Maatschappij is nimmer aansprakelijk voor indirecte of gevolgschade.
6. Voor zover de IJmuidense Rondvaart Maatschappij aansprakelijk is voor enige schade, is deze
aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag dat door haar verzekering gedekt wordt.
7. Voor zover de IJmuidense Rondvaart Maatschappij aansprakelijk is voor enige schade die niet door
haar verzekering wordt gedekt, is deze aansprakelijkheid beperkt maximaal de hoogte van het
factuurbedrag.

Artikel 11 Aansprakelijkheid Client
1. Client is aansprakelijk voor door client veroorzaakte schade aan eigendommen van de IJmuidense
Rondvaart Maatschappij of derden.
2. Client is aansprakelijk voor schade die client of zijn bagage aan de IJmuidense Rondvaart Maatschappij
of zijn medewerkers berokkent.
3. Alle door de IJmuidense Rondvaart Maatschappij georganiseerde activiteiten vinden volledig voor
eigen risico plaats.
4. Client vrijwaart de IJmuidense Rondvaart Maatschappij van schadeclaims door derden.

Artikel 12 Klachten
1.Eventuele klachten dienen uiterlijk binnen 2 dagen na de rondvaart schriftelijk bij de IJmuidense
Rondvaart Maatschappij te worden ingediend.
2. Klachten die mondeling worden gedaan of later dan 2 dagen na de rondvaart worden ingediend, zullen
niet in behandeling worden genomen.
3. In afwijking van het in de voorgaande leden bepaalde, dienen eventuele klachten over de catering direct
op avond zelf en expliciet aan het bedienend personeel gemeld te worden.

Artikel 13 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1.Op deze voorwaarden en alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten is uitsluitend
Nederlands Recht van toepassing.
2. Eventuele geschillen voortvloeiende uit deze voorwaarden en onder deze voorwaarden gesloten
overeenkomsten zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het
Arrondissement te Haarlem.